John Ryskamp

PROSE POEMS
- 9 -


- 9 -


     [1]      [2]      [3]      [4]      [5]      [6]      [7]      [8]      [9]      [10]      [11]      [12]      [13]      [14]

     [15]      [16]      [17]      [18]      [19]      [20]      [21]      [22]      [23]      [24]      [25]      [26]

     [27]      [28]      [29]      [30]      [31]      [32]      [33]      [34]      [35]      [36]